banner_alle_pagina's basisschool

Lagere afdeling

rotor  Klaslokalen en buitenruimte

Onze lokalen zijn voorzien van modern meubilair.  De inrichting wordt regelmatig veranderd, zodat de kinderen diverse werkvormen als groepswerk, partnerwerk en peer-tutoring leren hanteren.  Er is in elke klas een interactieve beamer voorzien.

Verder hebben we heel wat groen en buitenspeelruimte.  Onze speelplaats wordt momenteel door een werkgroep van leerkrachten en ouders onder handen genomen met de bedoeling om voor meer uitdaging, spelgenot én leerplezier te zorgen.  De buitenruimtes worden immers niet enkel voor speeltijden benut, maar worden eveneens gebruikt om les te geven (of liever: om op een speelse manier de wereld in al zijn facetten te ontdekken).

Recente acties:

Kleuterspeelplaats:
Schilderen van een verkeersparcours en leerspelletjes, voorzien van boomstammetjes voor een zithoek, installeren van een kippenhok, verruimen van de speelruimte,…

Speelplaats lager:
schilderen van een voetbalveld en leerspelletjes, installeren van een apenparcours (evenwichtsparcours) i.s.m. De Sierk in De Haan

Buddyhuisje:
De leerlingen van de lagere afdeling leren zelf conflicten oplossen op de speelplaats.  Leerlingen van het 6de leerjaar worden opgeleid om te bemiddelen.  Tijdens speeltijden wordt met een beurtrol gewerkt waarbij de oudste leerlingen bemiddelen bij kleine conflicten.  Op die manier krijgen kinderen de kans om zelf oplossingen te zoeken en sneller in dialoog te gaan met elkaar, vooraleer ze naar de leerkracht stappen om hulp te vragen.

 

rotor  Leermethodes

Nederlands 1ste leerjaar

Voor het werken aan de Nederlandse taal gebruiken we in het 1ste leerjaar de spiksplinternieuwe methode KIM van Veilig Leren Lezen.

De methode kent een gestructureerde opbouw van het letter- en woordaanbod, waarbij alle aandacht uitgaat naar het ontdekken en gebruiken van structuren in woorden en het verwerven van kwalitatief sterke teken-klankkoppelingen. Op systematische wijze leren kinderen sneller nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Bovendien is er naast technisch lezen veel aandacht voor leesplezier. Op die manier leggen kinderen in leerjaar 1 een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling.

Nederlands vanaf 2de leerjaar

Sinds september 2016 werken we met de methode Taalbende. Dit is een nieuwe taalmethode die leerlingen motiveert als nooit tevoren: door van taal een avontuur te maken gaan we met de kinderen op pad.  Samen beleven de Taalbendeleden volop avonturen vanuit de boomhut en de caravan, hun clubhuizen. Ze gebruiken daarbij taal om te communiceren, om creatief te zijn en gewoon voor hun plezier.

Wat maakt van De Taalbende nu zo’n interessant taalavontuur?

 • Didactisch: Taalonderwijs draait niet alleen om wat leerlingen weten over taal, maar ook en vooral om wat ze ermee doen.
 • Motiverend voor de leerlingen: de unieke verhalen bieden een rode draad doorheen de hele lagere school.  Ze komen uit de pen van de bekende jeugdauteurs Dirk Nielandt, Marc De Bel, Mark Tijsmans en Inge Misschaert.
 • Zorg: gedifferentieerd aanbod op 3 niveaus
 • Digitale ondersteuning: gebruik van de computer is geïntegreerd
 • Spelling: geen woordpakketten maar vertrekkend vanuit de basiselementen van spellend schrijven
 • Verschillende werkvormen: groepswerk, peertutoring,…

De leefwereld van De Taalbende sluit mooi aan bij wat leeft bij kinderen. Er ontstaat een community-gevoel. De Taalbende is immers een toffe vriendenbende waarvan iedereen lid wil worden!

Wiskunde

Vanaf september 2017 stappen we over naar de splinternieuwe methode Wiskanjers.  Het hoofddoel is om kinderen goesting te doen krijgen in wiskunde. Motivatie verzekerd met de speelse opstart, toffe liedjes (zoals een tafelrap), gevarieerde werkvormen en spelletjeskaarten. De realistische insteek brengt wiskunde opnieuw naar de leefwereld van de leerlingen.

De Wiskanjers biedt een vaste structuur aan leerkracht en leerling: een herkenbare houvast en continu zicht op het leerproces.

Elk jaar bestaat uit 7 blokken met in elk blok een vaste vierwekenstructuur. Elke les is opgebouwd uit dezelfde drie delen: aanzet, kern en reflectie.

In het leerwerkboek zitten onthoudkaders, stappenplannen en per les een ‘Dit heb ik vandaag geleerd’-overzicht. Zo krijgen onze kinderen een duidelijk zicht op het eigen leren. Elk domein heeft bovendien een afzonderlijke kleur, wat het leren voor toetsen vergemakkelijkt.

Oefenen = veel kansen bieden tot herhaling en automatiseren. De gedifferentieerde oefeningen zorgen voor extra inoefenkansen, verdieping en automatisatie. Een vaste herhalingsles op niveau zorgt voor extra verankering op maat van elk kind. Ook de parate kennis wordt wekelijks getest. Zo hebben we steeds zicht op de vorderingen van elke leerling.

Via ambrasoft.be kunnen kinderen ook thuis verder oefenen of een digitale instructieles herbekijken.

Wereldoriëntatie

Binnen het leergebied wereldoriëntatie werken alle leerjaren met de methode ‘Mundo’. Deze methode heeft prachtige handboeken, volledig in kleur.  Ook de werkboeken van de leerlingen zijn enorm aantrekkelijk door de interessante verhalen en oefeningen, uiteraard ook in kleurendruk.  De leerlingen krijgen verschillende thema’s aangeboden, met telkens een ander onderdeel in de kijker. Onder andere geschiedenis (histomundo), techniek en wetenschap (technomundo), aardrijkskunde (geomundo), mens en maatschappij (sociomundo),… komen aan bod.

Bovendien worden ook regelmatig projecten uitgewerkt rond STEM.

Muzische vorming

Voor muzische vorming (beeld, muziek, drama, beweging en media) werken wij niet met methodes.  Hierin staat de creativiteit van de leerkracht (vaak in samenspraak met de kinderen) centraal.  We doorbreken hier de klasgroepen en werken met gemengde groepen (1-2-3 of 4-5-6) die samen een opdracht krijgen om te verwerken.  Samen leren, met en van elkaar.

Frans

De Franse taal wordt in de 3de graad ‘ervaren’ via de methode Beaufort.  De nadruk ligt op mondelinge taalvaardigheid en interactie.  Bovendien werken onze leerkrachten actief samen met hun collega’s van de secundaire school, om om vlotte doorstroming mogelijk te maken.

 

rotor  Levensbeschouwelijke vakken

Vanaf het 1ste leerjaar krijgt elk kind 2 lesuren levensbeschouwing of godsdienst.  Die worden gegeven door een speciale leermeester (= een leerkracht die in dit vak gespecialiseerd is).  De ouders hebben verschillende keuzes levensbeschouwing:

 • niet-confessionele zedenleer
 • katholieke godsdienst
 • protestantse godsdienst
 • orthodoxe godsdienst
 • islamitische godsdienst

Wie wenst te veranderen van keuze kan dit bij het einde van het schooljaar (tot uiterlijk 30 juni) voor het daarop volgende schooljaar.

De leerlingen katholieke godsdienstleer van het eerste leerjaar krijgen de mogelijkheid om hun Eerste Communie te vieren.

De leerlingen Zedenleer van het eerste leerjaar bereiden hun minilentefeest (Feest eersteklassertjes) voor.

De leerlingen katholieke godsdienst van het 6de leerjaar bereiden samen met catechisten uit de parochie hun Vormsel voor.

De leerlingen Zedenleer van het 6de leerjaar bereiden samen met de juf hun ‘Lentefeest’ voor.

 

rotor  STEM en programmeren

STEM staat voor Science (wetenschap) Technology (technologie) Engeneering (ontwikkeling) Mathema-tics (wiskunde). Onze leerlingen worden al vroeg uitgedaagd om via proefjes de wereld te ontdekken. Hiervoor wordt samengewerkt met de leerkrachten van andere lagere scholen uit onze scholengroep impact én van het atheneum.
Programmeren is eveneens een pijler van onze school. In het 1ste leerjaar wordt verder gebouwd op de kennis en vaardigheden die geoefend werden in de 3de kleuterklas.  Vanaf het 2de leerjaar stappen we over op de programmeertaal Scratch in combinatie met Lego Education pakketten (Learn to learn, Lego WeDo, …).  De logica en wiskunde die de kinderen hierbij leren en de vaardigheden om samen een probleem op te lossen, zijn van onschatbare waarde.

Waarom programmeren?

Onze kinderen groeien op in een compleet andere wereld dan die waarin wij zijn opgegroeid. Mobiele telefoontjes, computers, Youtube, Netflix en Snapchat zijn verweven in hun dagelijkse leven. Zelfs hun speelgoed is digitaal en soms zelfs programmeerbaar.

Het is één ding om te weten hoe je met deze technologieën om moet gaan, het is een ander verhaal om te begrijpen welke logica erachter zit. Bij het leren programmeren zullen kinderen de digitale wereld waarin ze leven ook ècht begrijpen. Ons vertrouwen in technologie zal alleen maar toenemen in de toekomst. Studenten van vandaag moeten niet alleen bezig zijn met het passief gebruiken van deze technologie, maar ook met het begrijpen en beheersen ervan.

Verbeter de wereld

De laatste eeuwen vertrouwden we op het geschreven woord om hun ideeën te verspreiden. Als je kon lezen en schrijven kon je verandering op gang brengen. Vandaag de dag is schrijven niet genoeg. Om gedragsverandering te bewerkstelligen is het van cruciaal belang een digitaal medium in te schakelen.

Kinderen kijken steeds minder tv en lezen steeds minder boeken. Ze krijgen hun informatie via Youtube, apps en spelletjes. Als je over een aantal jaar mensen wilt beïnvloeden heb je niets meer aan een krant, een boek of reclame op TV. Je zult technologie moeten inschakelen.

Ideeën realiseren

Iedereen heeft ideeën. Maar een paar kunnen ze ook werkelijk waar maken. Kennis van coderen maakt het onderscheidt tussen mensen met een idee en mensen die een idee ook waar kunnen maken. Als je wilt dat je kind een bouwer, ontdekker, uitvinder, probleem oplosser wordt die ideeën tot leven kan brengen, moedig hem dan aan om te leren programmeren. Ze hoeven niet precies te weten hoe iets van voor naar achter gecodeerd is, maar de basis moeten ze begrijpen om zelf te kunnen bepalen of en hoe hun idee gemaakt kan worden.

Leren logisch nadenken

Leren programmeren is niet alleen belangrijk voor het gemaakte eindresultaat: de app, robot of website. Het hele proces van het programmeren is belangrijk. Het leren logisch nadenken is belangrijk; het gedetailleerd bedenken wat je precies wilt hebben en hoe dat uiteindelijk geprogrammeerd zou moeten worden. Steve Jobs zei eens “Everybody in this country should learn to program a computer… because it teaches you how to think.” 

Het is dus niet per definitie bedoeld om kinderen op te leiden tot programmeur, maar om ze vaardigheden te leren waarvan ze in elk beroep profijt hebben. Leren programmeren is dus niet alleen bedoeld om je kind op te leiden tot programmeur. Door het leren programmeren leert je kind vaardigheden waar ze in heel veel andere beroepen ook veel baat bij hebben. Denk aan vaardigheden als:

  • Creatief en logisch denken
  • Ruimtelijk inzicht
  • Probleemoplossend vermogen
  • Structureren
  • Samenwerken

Beroepen van de toekomst

Er is nu al een tekort aan technisch personeel en dit tekort zal in de toekomst alleen maar toe gaat nemen. Vooral voor meisjes is het een goede keuze om nu al met programmeren bezig te zijn, vrouwen in de techniek blijven zeldzaam. Momenteel worden allerlei producten ontwikkeld voor vrouwen, door mannen. Het is enorm belangrijk om ook vrouwen mee te laten werken aan deze technologieën.

lln-030 lln-029 lln-017 lln-005

rotor  De talenten-archipel

Stel je eens voor…

… dat elk kind de kans krijgt om te verkennen wat hij echt graag doet;

… dat kinderen gezien worden in hun krachten door een omgeving van mensen die in hen geloven;

… dat fouten geen tekorten zijn, maar kansen om nieuwe dingen te ontdekken;

… dat kinderen ook elkaar leren waarderen en ontdekken wat er samen nog meer kan;

… dat kinderen vooral aangemoedigd worden om er verder voor te gaan.

Daar geloven we sterk in in GO! basisschool Eureka en daarom zetten we TALENT het hele jaar door centraal. Als je kinderen veel kansen biedt in een rijke en uitdagende omgeving, merk je dat ze heel wat potentieel hebben… meer dan je misschien wel denkt!

Onze uitdaging bestaat erin de talentenkiemen te ontdekken die in elk kind verborgen zitten.  De talentenarchipel is een instrument dat ons helpt bij het zoeken naar en stimuleren van mogelijke talenten. Het start vanuit de kinderen zelf en legt de nadruk op hun eigen groeikracht en betrokkenheid. Het stimuleert ouders en leerkrachten om anders naar kinderen te kijken, het accent wordt verlegd!

DE TALENTEN-ARCHIPEL

Een archipel is een verzameling van allemaal eilanden, die samen één geheel vormen. Als je goed kijkt, merk je dat deze eilanden samen een mannetje vormen. Elk eiland heeft een bijzondere vorm en een bijzondere betekenis. Zo is er het taaleiland, denkeiland, muziekeiland, sameneiland, wereldeiland, beeldeiland, fijneiland, beweegeiland en ondernemerseiland. We dagen de kinderen uit om aan te geven wat ze graag op een eiland doen, of wat ze er nog zouden willen doen. Samen komen ze op heel wat ideeën, waar je als volwassene niet aan denkt! Zelf ontdekken de kinderen met de talentenarchipel dat ze toch wel meer talenten hebben dan ze zelf denken.
Talenten zijn voor ons geen ‘goudklompje’ dat ontdekt moet worden. Het gaat er niet om te bewijzen hoe talentvol je wel bent. Wel gaat het om het op gang brengen van een groeigerichte dynamiek in kinderen: doorheen verschillende positieve ervaringen krijgen ze de kans om groeiende mogelijkheden in zichzelf te ontdekken: ‘dit is iets wat ik wil! Dit is hoe ik kan groeien!’

Talentenplanner Eureka vanaf L2 inspiratiebubbels_bord

 

rotor  Contractwerk om te leren zelfstandig werken

Vanaf de 3de kleuterklas wordt er 1 dag per week met contractwerk gewerkt.  In de lagere afdeling is dat op vrijdag.

De kinderen krijgen dan een overzichtsblad waarop alle lessen staan die ze die dag moeten maken (moetjes), aangevuld met leuke extra uitdagingen (magjes).  De leerkracht start de dag met een korte instructie, waarna de kinderen zelfstandig aan het werk gaan.  Ze plannen de taakjes zelf, verbeteren hun eigen werk (waardoor ze sneller hun fouten zien en er ook uit kunnen leren), werken samen aan een opdracht, voeren taken uit op de computer,…  De leerkracht kan op die manier de kinderen die extra hulp nodig hebben beter begeleiden.

contractwerk L6 Contractwerk uitleg symbolen

rotor  Het kind staat centraal

 • Onze kinderen van de lagere school brengen hun pantoffels mee naar de klas.  Bij het betreden van de gangen worden de schoenen netjes in schoenkastjes opgeborgen.  Zo creëren we een huiselijk gevoel en houden we ook het vuil buiten de klassen.
 • Kinderen worden persoonlijk opgevolgd door hun leerkracht en de zorgcoördinator.  We werken graag samen met alle betrokkenen bij het kind (ouders, logopedisten,…)

lln-022 lln-021 lln-003 lln-004

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Basisschool Eureka Torhout

Rijselstraat 110
8820 Torhout

Tel. 050 21 33 21
directie.bs@go-eureka.be