banner_alle_pagina's basisschool

Gezondheidsbeleid

rotor1.   Visie op gezondheidsbeleid

Gezondheidseducatie wil kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bijbrengen om ongezonde leefgewoonten en gedragingen te veranderen en gezonde leefgewoonten te ondersteunen en te stimuleren.  Het is uiteindelijk de bedoeling dat leerlingen, leerkrachten en ouders kiezen voor gezond gedrag.  Om dit te verwezenlijken op onze school werken we zowel op leerlingen- als op klas-, school- en omgevingsniveau.
We leggen de klemtoon op ‘hygiëne, veiligheid en Eerste Hulp’, ‘gezonde voeding en dranken’, ‘beweging’ en ‘persoonlijkheidsontwikkeling’.

 

rotor2.   Veiligheid, hygiëne en Eerste Hulp

Als school van het GO! wil basisschool Eureka een veilige, aangename en gezonde omgeving zijn.  Veilige en nette gebouwen nodigen leerlingen uit om bewust te leren omgaan met hygiëne en risico’s.  In overleg met de schoolomgeving werkt ons schoolteam ook aan een veilige situatie rondom en op weg naar de school.

 

Veiligheid en eerste hulp

In elke klas wordt aandacht besteed aan verkeersveiligheid: zich veilig verplaatsen in het verkeer als voetganger, fietser, gebruik openbaar vervoer,…  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode ViaMundo of eigen materiaal, wordt het verkeersparcours geleend van de politie,…
In het 6de leerjaar wordt elk jaar deelgenomen aan het fietsexamen: de kinderen tonen dan hun vaardigheden op het fietsbehendigheidsparcours en leggen ook proeven af op de openbare weg, dit uiteraard onder begeleiding.

Wij zijn een octopusschool. In september wordt deelgenomen aan de ‘strapdag’.  Dit betekent dat we kinderen stimuleren om te ‘stappen of trappen’ naar school, strappen dus.

Elk kind voorziet een fluohesje van de school.  Ze doen dit aan om naar/van school te komen en ook tijdens schoolse activiteiten worden ze aan gedaan om de zichtbaarheid en herkenbaarheid te vergroten.
Tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie wordt gewerkt met een controlekaart met beloningssysteem via de actie ‘Helm op fluo top’ waarop de leerkracht elke dag aanduidt of alle kinderen in orde zijn. Zo kunnen ze punten verdienen en sparen voor leuke prijzen.

Elk jaar wordt de cursus ‘Red een leven’ georganiseerd voor het 6de leerjaar via IDMH.

We zetten eveneens in op veilig internetgebruik.  Elk jaar wordt in het 4de leerjaar via Child Focus een workshop rond ‘veilig internetten’ gegeven.  Dit item wordt verder behandeld in de 3de graad.

In elke klas is het meubilair aangepast volgens de leeftijd van de kinderen. 

Er wordt over gewaakt dat boekentassen correct worden gedragen (op de rug of via wieltjes) en niet te zwaar zijn.

Tijdens de lesuren staan ramen zo veel mogelijk open zodat er constant een toevoer is van frisse, zuurstofrijke lucht.

Er is een openluchtklas op de campus waarvan elke klas, na reservatie, gebruik kan maken.

Hygiëne

Leerlingen, personeelsleden en bezoekers worden aangemoedigd de handen te wassen na elke toiletbeurt.  Hiervoor worden zeepdispensers ter beschikking gesteld. Er worden ook enkel papieren handdoeken voorzien.

De toiletten worden dagelijks gereinigd.

Kleuters en kinderen van het 1ste leerjaar leren in de klas hun tanden poetsen.

Lessen i.v.m. het belang van een goede lichaamshygiëne komen op regelmatige basis aan bod.

Gebrekkige (lichaams)hygiëne wordt gesignaleerd en gemeld aan directie en zorgcoördinator, die eventueel ondersteuning vragen aan het CLB.

Samen zijn we verantwoordelijk voor het net houden van ons schoolgebouw.  Leerlingen brengen pantoffels mee naar school om het zand van de speelplaats uit de klassen te houden.  Schoenen worden ordelijk in het toegewezen rek in de hoofdgang geplaatst.

Bij het verlaten van de klassen/gangen wordt erop toegezien dat alles netjes opgeruimd achter blijft.  Dit is een belangrijke attitude die consequent moet opgevolgd worden.

 

Luizenbeleid:

– Preventief via luizenzakken aan de kapstokken.  Ouders betalen eenmalig 3 euro voor een luizenzak of kopen die zelf.  De zakken worden op het eind van het schooljaar op school gewassen en doorgegeven aan de volgende klas.

– Systematische controle door kriebelteam (in samenwerking met afdeling verzorging van het atheneum) met registratie via de ‘luizenmap’.

– Bij vaststelling worden brieven meegegeven aan alle leerlingen van de betreffende klas.  Besmette leerlingen worden opgevolgd.

– Hardnekkige gevallen worden doorgegeven aan het CLB. Eventueel wordt behandeld door het kriebelteam.

– Er worden regelmatig infobrieven meegegeven rond de aanpak van besmetting.  Indien nodig wordt een infoavond georganiseerd.

 

rotor3.     Gezonde voeding en dranken

GO! scholen willen gezonde voeding en dranken promoten bij hun leerlingen en personeel.  Onze school zorgt hierbij voor een evenwichtig aanbod en een aantrekkelijke infrastructuur.  Tevens wordt er veel aandacht besteed aan de samenstelling van de schoolmaaltijden.  Leerlingen leren bewust omgaan met voeding en dranken.  We stimuleren watergebruik en willen elke leerling onbeperkt toegang geven tot water.  Een laagdrempelig plasbeleid met aandacht voor bijzondere noden hoort hier ook bij.

Maaltijden

Op school streven we naar een evenwichtig voedingsbeleid. De kinderen die warm eten op school krijgen maaltijden geleverd via Scolarest.  Alle maaltijden worden gestoomd, zodat er meer vitamines en mineralen behouden blijven dan bij klassieke maaltijdbereiding.
Er wordt steeds van alles geproefd!  Soep moet door iedereen opgedronken worden.
Ook etiquette is belangrijk: leerkrachten zien erop toe dat er netjes met mes en vork wordt gegeten en dat er in een serene sfeer kan gegeten worden.

Boterhameters worden gestimuleerd om een gezonde maaltijd mee te brengen, bestaande uit brood, beleg, groenten of fruit, zuivel.  Kinderen uit kansarme gezinnen krijgen een tas soep aangeboden van de school.
Boterhameters die dit wensen kunnen steeds soep en dessert bestellen.

Fruit op school en tussendoortjes

Kleuters drinken elke voormiddag (behalve woensdag) samen soep.  Ook hier wordt soep door iedereen uitgedronken.  De hoeveelheid wordt wel aangepast indien nodig.

Via het project ‘Oog voor lekkers’ wordt op maandag fruit geleverd en gegeten.  Op woensdag is er een extra vaste fruitdag voor de hele school.  Ouders zorgen dan zelf voor een stuk fruit of groentjes.  Er wordt opnieuw aandacht besteed aan proeven: fruit gaat niet mee in de boekentas, maar wordt gezamenlijk opgegeten in de klas.

In de kleuterklassen voorzien de leerkrachten op de overige namiddagen zelf gezonde tussendoortjes via een kleine financiële bijdrage van de ouders.

In de lagere afdeling worden de leerlingen gestimuleerd om 2 keer per dag een gezond tussendoortje te eten, waarvan liefst 1 stuk fruit.  

Water en andere dranken

Op school worden suikerhoudende dranken afgeraden.  Het drinken van melk (meegebracht van thuis) of water wordt gestimuleerd, zowel in de klas als in de eetzaal.

Kleuters drinken gezamenlijk water uit bekers voorzien door de school.

Leerlingen brengen elk hun eigen beker of drinkfles mee, die in de klas kan gevuld worden met water.  Er mag de hele dag door gedronken worden.  Op vrijdag gaan alle bekers en flessen mee naar huis om gewassen te worden.

In de gang (lagere afdeling) staat een drinkwaterfonteintje waar kinderen in de pauzes kunnen drinken.  In elke klas is eveneens een waterreservoir aanwezig.

Plasbeleid

In de kleuterklassen is er een gezamenlijk plasmoment.  Daarnaast mogen kleuters altijd naar het toilet na toestemming van de leerkracht.

In de lagere afdeling worden kinderen gestimuleerd om voor en na elke speeltijd het toilet te bezoeken.  Tijdens de les is de afspraak dat leerlingen niet naar het toilet gaan tijdens instructiemomenten, maar tijdens werkmomenten wel mogen gaan als dat nodig is.

 

rotor  4.   Beweging

GO! scholen willen dagelijks beweging aanbieden.  Naast de uren Lichamelijke Opvoeding ziet onze school het als een opdracht om onze leerlingen tijdens de pauzes, voor en na schooltijd, mogelijkheden te bieden om meer te bewegen en dit te promoten.  De leerlingen bewegen zo niet alleen meer tussen en na de lestijden, maar krijgen ook de smaak te pakken van een actieve leefstijl.

Tijdens de lessen worden bewegingstussendoortjes voorzien.  Deze duren maximum 5 minuten, maar hebben een positief effect op de concentratie en het welbevinden van de leerlingen.

Er wordt minstens 1 keer per jaar een SVS-activiteit (Stichting Vlaamse Schoolsport) georganiseerd voor elke klas.

In de 3de kleuterklas wordt kleuterzwemmen georganiseerd met begeleiding van (groot)ouders.
In de lagere afdeling gaat de eerste graag gedurende het 1ste semester elke week zwemmen.  Dit doen we omdat wetenschappelijk is aangetoond dat kinderen sneller leren zwemmen als ze wekelijks naar het zwembad gaan.  De leerlingen van de 2de en 3de graad kunnen al zwemmen en gaan dan tijdens het 2de en semester wekelijks zwemmen.  Dit gebeurt onder begeleiding van een sportleerkracht.

De school zoekt steeds naar samenwerking met externe sportclubs voor de organisatie van sportieve activiteiten. Momenteel werken we samen met de academie voor dans en organiseren we naschoolse Judo-lessen met onze eigen judo-leraar. Alle leerlingen van de lagere afdeling krijgen wekelijks een uurtje judo en ook voor de derde kleuterklas worden een aantal initiatielessen judo gegeven.

Vanuit het atheneum krijgen de leerlingen ook de zwemlessen aangeboden door een regent sport.

Er wordt elk jaar in schoolverband (leerlingen én schoolteam) deelgenomen aan de Nacht van West-Vlaanderen (wandelen).

 

rotor  5.   Persoonlijkheidsontwikkeling, stress en emoties

In de scholen van het GO! ontwikkelen leerlingen een eigen identiteit en vormen ze een positief zelfbeeld.  Onze school creëert een positief schoolklimaat waardoor iedereen kansen krijgt om zich optimaal te ontplooien tot een gelukkig individu met een evenwichtige persoonlijkheid.  Respect voor de eigenheid en de specifieke talenten van de leerlingen past binnen het actief pluralisme en de waarde die we hechten aan diversiteit.
Er wordt een traject rond talentontwikkeling uitgewerkt, van kleuter tot 6de leerjaar, waarbij via een talentenarchipel gestimuleerd wordt om op onderzoek te gaan naar het eigen kunnen.  Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan brede- of zelfevaluatie.

Kinderen worden gestimuleerd om een stapje verder te zetten vanuit succeservaringen uit het verleden.  Leerkrachten én leerlingen vertrekken steeds vanuit ‘wat kan/ken ik al’.  Dit is de 1ste fase binnen het ADI-model, dat actief gebruikt wordt voor de aanbreng van nieuwe leerstof.

Tussen de lessen door wordt aandacht besteed aan relaxatie- en bewegingstussendoortjes.

Er worden studie- en examentips gegeven, zowel in klasverband als individueel indien nodig.

Kinderen die moeite hebben om zich te beheersen (tijdens conflicten of voor hen moeilijke situaties) mogen naar de time-outklas tot ze terug kunnen deelnemen aan de reguliere activiteiten.  Dit uiteraard volgens afspraak met de klasleerkracht.

In geval van een overlijden wordt een gedenkhoekje ingericht in de klas of in de gang.

Er is een duidelijk en strikt opgevolgd anti-pestbeleid, zowel in de klas als in schoolverband.  We werken vooral preventief.

Grensoverschrijdend gedrag wordt steeds besproken in klasverband met alle kinderen (wat kan/mag/mag niet – stop zeggen), met de ouders en met directie en zorgcoördinator.
Indien nodig wordt ook het CLB ingeschakeld of doorverwezen naar psycholoog, CGG,…

Tijdens kringgesprekken en praatmomenten in de klas kunnen problemen steeds besproken worden.  Indien nodig maakt de leerkracht of zorgcoördinator tijd vrij om een individueel gesprek te voeren met een kind dat daar nood aan heeft.

Het nummer van de kindertelefoon en de contactgegevens van de CLB-chat zijn bij de kinderen van de 2de en 3de graad bekend.  Ook ouders worden hiervan (via brief, Facebook,…) op de hoogte gesteld.

Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan lichamelijke en sociaal-emotionele veranderingen.

In het 6de leerjaar worden lessen Relationele en Seksuele voorlichting gegeven.

Bewaren

Bewaren

Basisschool Eureka Torhout

Rijselstraat 110
8820 Torhout

Tel. 050 21 33 21
directie.bs@go-eureka.be